دستگاه تصفیه هوا نیاز دارد تا امکانات به روزی داشته باشد. با توجه به انواع آلودگی هایی که در هوا وجود دارد باید با جدیدترین متد به مبارزه با آنها پرداخت. بهترین تصفیه هوای خانگی برای شارپ ژاپن است.