لوازم صوتی تصویری از محصولات شارپ است که شامل انواع تلویزیون و سینمای خانواده و ضبط است.